top of page

"Omdreining" 5 m x 1,40m stofftrykktrykk-monotypi på dunlerret

Omdreining.jpg

Foto: Randi Liliequist

"Kort stopp" 3m x 1,40m stofftrykk-monotypi på dunlerret

Kort stopp.jpg

Foto: Øystein Thorvaldsen

"Kast i kast" 2,30m x 1,40m stofftrykk-monotypi på dunlerret

Kast i kast.jpg

Foto: Øystein Thorvaldsen

RANDI LILIEQUIST

bottom of page